Případy a zkušenosti

Výsledky terapií na zdravotní stav uživatelů

V souvislosti s pořádáním 4.terapeutické konference v našem domově „Na Zámku“ v Nezamyslicích jsme společně se smluvním psychiatrem MUDr.Jiřím Rozkošem provedli dlouhodobý průzkum vlivu programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE a realizace integrovaného komplexu terapií na celkové zdraví uživatelů našeho domova.

Základem našeho průzkumu byla zdravotní dokumentace uživatelů v období od ledna 2005 do května 2015, kdy jsme toto období rozdělili na dvě stadia. První stadium v letech 2005 – 2011, tj. před zahájením aplikace programu, druhé stadium v letech 2012 – 2015 (květen), tj. v době působení programu a zahájení integračního procesu.

Uvedené výsledky zahrnují statistické průměry výskytu jednotlivých případů v rámci ambulantních výkonů smluvních lékařů, praktického lékaře (resp. dětského) a psychiatra. Při interpretaci výsledků je zapotřebí brát v úvahu skutečnost, že uvedené průměry zahrnují i ty uživatele (jež prošli v daném období ambulancí), kteří se programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE nezúčastňují, nebo jen zřídka a nepravidelně. Takových je asi 50% z celkového počtu obyvatel zařízení. Tato skutečnost má vliv především na zkoumavé období v letech 2012 – 2015, pokud bychom v tomto období zohledňovali pouze uživatele zapojené do programu, statistiky by byly zcela jistě příznivější. Ještě je důležité uvést, že ve sledovaném období nedošlo k zásadní změně celkového počtu uživatelů v domově.

 Graf č.1

počet ošetřených klientů - psychiatr

Graf č.2

počet ošetřených klientů - praktický lékař

 

Z výše uvedených grafů je patrný poměrně významný a nezanedbatelný pokles počtu ošetřených uživatelů v rámci jednoho ambulantního dne, tedy jedné návštěvy lékaře v domově. Zpravidla tito lékaři po celou dobu dochází do zařízení 1x za dva týdny. Příčinou pozitivního trendu je nejen větší odolnost uživatelů vůči běžným chorobám, ale i výrazně menší počet úrazů, které vznikly v důsledku nežádoucího jednání vůči sobě samým (tedy případy sebepoškozování), tak i vůči ostatním uživatelům. Rovněž je zřejmé, že dochází k méně úrazům v důsledku špatné koordinace pohybů, nestability, strachu či držení těla, „nevědomého“ jednání apod.

Obecně významné zlepšení zdravotního stavu nastalo právě po roce 2012, po zavedení programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE a následné cílené integrace především pracovních terapií do běžného života uživatelů. V současné době jsou výsledky následující:

Uvedený stručný výčet pokrývá markantní trendy u většiny uživatelů, vedle toho je řada drobných pokroků, které společně působí a podporují trend zlepšování života uživatelů a kvality poskytované péče. Není nezajímavé rovněž to, že současně dochází navzdory k tomuto trendu ke snižování dávek psychofarmak a dalších medikamentů na somatické potíže. To ve svém důsledku přináší nejen mnohem méně zdravotních výkonů, ale i nižší náklady na zdravotní péči obecně. Rovněž se vlivem stabilizace uživatelů zlepšuje prostředí života a pracovníci mnohem méně řeší konfliktní situace a vyhrocené psychické stavy.

Vzhledem k dosaženým výsledkům jsme přesvědčeni, že proces zlepšení byl zahájen a bude úspěšně dále pokračovat. Shodli jsme se na tom, že neustále existuje poměrně značný potenciál, v rámci něhož lze aktivně stimulovat změnu, jak na úrovni somatické, psychické tak i celkového klimatu domova.

Autor: Mgr.Helena Vránová, vrchní sestra - MUDr.Jiří Rozkoš, psychiatr
zpět nahoru