Případy a zkušenosti

Výsledky kineziologického vyšetření

V návaznosti na zkušenosti s dechovými návyky uživatelů domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích uveřejněných v příspěvku ze dne 28.7.2015 bych se ráda dnes podělila o výsledky jednoho z mnohých měření, jež provádím ve své fyzioterapeutické praxi průběžně u většiny uživatelů po celou dobu mého působení v domově, a to měření pružnosti hrudníku jako součásti kineziologického vyšetření.

Toto vyšetření spočívá v tom, že se v delším časovém rozpětí provádí měření obvodu hrudníku při maximálním nádechu a maximálním výdechu. Rozdíl naměřených hodnot je reálná amplituda pružnosti hrudního koše při respiraci.

Je potřebné v této souvislosti uvést, že cílenou stimulaci autonomního dýchání, vědomého nádechu a výdechu či zvýšení kapacity objemu plic společně s posílením bránice v rámci programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® provádíme přibližně 2 roky. Poslední vyšetření, která u našich uživatelů provádím od podzimu 2015, ukazují velmi pozitivní vliv stimulačních technik programu na výše uvedené funkce. Uvedu jeden příklad za všechny, včetně výsledků konkrétních měření a komplexních závěrů z mého pozorování.

Uživatel Rudolf D. je subtilní postavy, v minulosti velmi roztěkaný, neklidný, a především s velmi špatnými dechovými návyky a tedy celkově výrazně sníženou efektivitou a vitalitou respirace. Nevěděl, jak se má vědomě nadechnout a jak vydechnout. Jeho dech byl povrchní, přerývaný, nerovnoměrný, dlouhodobě se situace s použitím dosud standardních postupů spíše zhoršovala. Program STIMULAČNÍ HARMONIZACE® více méně navštěvuje nepřetržitě od července 2012.

V září roku 2008 jsem provedla vyšetření s těmito výsledky:

obvod hrudi při maximálním nádechu                                 83,0 cm

obvod hrudi při maximálním výdechu                                  81,5 cm

výsledná amplituda dechu                                                          1,5 cm

V květnu roku 2010 jsem provedla další měření s těmito výsledky (podotýkám ještě v době před zapojením uživatele do programu):

V záznamu mám uvedeno následující: „Hrudník se vůbec nerozvíjí a výsledky práce hrudního koše a tedy i amplitudy jsou NEMĚŘITELNÉ! Uživatel vůbec neví, jak se má nadechnout a jak vydechnout. Absence návyku  „vědomého dýchání“ a oslabené autonomní dýchání.“ Tolik výpis z dokumentace, z něhož je zřejmé postupné zhoršování celého respiračního procesu, což se zcela nepochybně negativně projevovalo i na jeho celkovém zdravotním stavu.

V lednu letošního roku 2016 jsem provedla zatím poslední měření s těmito, pro mne, velmi překvapujícími výsledky:

obvod hrudi při maximálním nádechu                                 95,0 cm

obvod hrudi při maximálním výdechu                                  90,0 cm

výsledná amplituda dechu                                                          5,0 cm

Rekapitulace závěrů kineziologických vyšetření za období září 2008 – leden 2016:

S podobnými výsledky (v mnohých aspektech i s různými výstupy) se setkáváme u řady dalších uživatelů. Výsledky jsou povzbuzující především z hlediska komplexní účinnosti neinvazivního a pro organizmus přirozeného působení stimulace v programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®.

Autor: Věra Gojišová, DiS, fyzioterapeut, Domov "Na Zámku" Nezamyslice
zpět nahoru