Články a příspěvky

Proč harmonizace?

Proč HARMONIZACE? Tak to je spíše filozofická otázka. Ale přesto nebo snad právě proto je dobré pohovořit o harmonii nikoliv jen jako o stavu subjektu, ale především jako o procesu k přirozenosti, jež vychází z představ o podstatě jevů.

Podstata celého světa, vesmíru, života v tom nejobecnějším slova smyslu je založena na harmonii rovnováhy všech sil, rovnováhy příčin a následků, rovnováhy vzájemné podmíněnosti akce a reakce, či chceme-li rovnováhy sil jin a jang apod. Harmonie takto definovaná má objektivní charakter, tedy je hlavním zdrojem stability řádu světa (resp. celého vesmíru) bez ohledu na to, zda se nám to líbí či nikoliv, zda tomu věříme či nikoliv, zda tento fakt ve svém životě akceptujeme či nikoliv. Je to pojetí celistvosti bytí, celistvosti všech živých bytostí, celistvosti dějů. Tomuto řádu je podřízeno vše, co je, nás samotné nevyjímaje.

Z principu jednotné harmonie plyne, že neustále dochází k protipólnému vyrovnávání jevů vzájemně na sebe působících. Ať se to týká událostí, zdraví, vztahů mezi lidmi, životních rozhodnutí, života samotného, našich myšlenek a jednání, přírodních jevů apod.

Pochopení obecných principů harmonie, a jistě i disharmonie, nám v našem každodenním životě i realizaci našeho programu Stimulační harmonizace poskytuje neustále nepředstavitelné množství příležitostí k získání hlubokého vhledu do skutečné povahy právě probíhajících jevů a k pochopení toho, že se staly a neustále dějí. Právě TADY a právě TEĎ, nikde jinde a nikdy jindy. Pokud si opravdu bytostně uvědomíme a připustíme to, že opravdu všechno co je, co vnímáme a prožíváme, je výsledkem vzájemného působení příčin a následků, změní se náš celkový pohled na podstatu a původ všeho. Změní se chápání našich vnitřních prožitků v nejširších souvislostech v návaznosti na celek, vnímání našeho okolí a ostatních lidí, chápání světa jako takového, chápání proč se věci dějí, tak jak se dějí, změní se naše vidění světa kolem nás i v nás. To je osobní poznání, které náš program respektuje a v praxi v maximální možné míře využívá.

Není podstatné to, co se kolem nás děje a jací jsou lidé, ale to, jak na události, které mají svůj původ a „genetické příčiny“ kdesi v minulosti (s naší vědomou či nevědomou účastí) sami prostřednictvím naší mysli a v lepším případě i vědomí reagujeme, jak je vnímáme, jaký postoj k nim zaujmeme a jaký úmysl vyvolá naše mysl pro následnou reakci. Co nyní ve svých životech prožíváme, má své zřetelné příčiny a vždy harmonické následky, přestože je velmi často v daný okamžik subjektivně vnímáme jako negativní. Tento postoj výrazným způsobem rovněž mění náš vztah k vlastní odpovědnosti, odpovědnosti za vše, co ve svém životě k sobě přitahujeme.

Jsme velmi často nešťastní a zklamaní, protože nerozumíme okamžikům. Plynoucí čas nám nemá přinášet pocity zmaru či opotřebení, ale naplnění, má být nedílnou součástí procesu tvoření! Čas má s námi tvořit společnou synergii a nikoliv být jen marnotratně spotřebováván! Jinak se život stává životem „bez tváře“, kdy kroky času nedávají žádný smysl a vnáší chaos, natož pak žádoucí obsah či pocit jistoty poskytující řád!

Celistvé uplatňování trojjediné formy bytí způsobí mnohonásobné zvyšování kladných účinků pozitivní energie (a to se jednoznačně projevuje v dlouhodobějším měřítku i u osob zapojených do terapeutického programu Stimulační harmonizace). Začínáme stále jemněji souznít s touto harmonií a stáváme se postupně její součástí. V důsledku toho se posiluje naše odolnost proti vnějším negativním vlivům (nemoci, stresy atd.) i proti nám samotným (myšleno našemu egu, žádostem, předsudkům, pocitu důležitosti a pokušení) a přestáváme přitahovat negaci ze svého okolí, stáváme se nositeli pozitivní energie a aktivních změn uvnitř sebe sama i ve svém okolí jaksi bez „vnějšího úsilí“. Můžeme se tak stát sami zdrojem vyzařování pozitivní energie a nositeli pozitivních změn, bez ohledu na náš zdravotní či duševní stav. Náš život bude přeprogramován na software harmonie smyslu a řádu v důsledku postupného zvyšování osobní vibrace.

Náš program Stimulační harmonizace vychází z předpokladu, že svět (resp. vesmír) musí být a vždy bude harmonický. Je to jeho přirozenost. Disharmonie je nepřirozená, proto musí docházet k jejím neustálým korekcím, jež velmi často i negativně ovlivňují naše životy, zdraví těla i mysli. Harmonie neustále koriguje amplitudy odchylek dle okolností a právě vyplynuvších podmínek, za kterých se neustále mění námi vnímaný obraz přítomné reality. Vycházíme tedy z toho, že pokud chceme provést jakoukoliv změnu, nelze jí realizovat v rozporu s přirozeným řádem harmonie, ale naopak tento řád využít ve prospěch žádoucí pozitivní změny s využitím mnohonásobného přínosu synergie. Řád změnit nelze, ale podmínky pro realizaci harmonie v prostředí řádu jednoznačně ano. Proto se náš program zaměřuje na práci s navozením příznivých podmínek uvnitř i vně každého účastníka (jak uživatele, tak i personálu).

Pojem harmonizace není v tomto ohledu očekávaným stavem, nýbrž v jistém smyslu kontinuálním evolučním procesem. Proto je každý účastník přímo zapojen do procesů změn tak, aby se osobně a vědomě podílel na tvorbě harmonické synergie v přítomném okamžiku. Nenecháváme účastníky pasivně „spotřebovávat“ vnější účinky terapie, ale učíme je za pomoci „průvodce“ (terapeuta) aktivně a vědomě se zapojit. Bez strachu a s důvěrou v sama sebe „jít po svých“. Podvědomě musí každý cítit, že harmonie je jeho přirozeností. A po zkušenostech z několikaleté práce s osobami s mentálním a kombinovaným postižením je tento předpoklad nejen reálný, ale zcela zásadní, přinášející povzbudivé a mnohdy i překvapivé výsledky (v dobrém slova smyslu). Program je účinný z dlouhodobého pohledu bez ohledu na mentální postižení, jakýkoliv zdravotní a životní handicap či naopak život bez handicapu.

Autor: Ing.Jiří Nývlt, učitel védské jógy, terapeut, autor programu
zpět nahoru