Články a příspěvky

Principy védské jógy v praxi programu

Pojem védské jógy není až tak známý a běžně používaný. Jejím obsahem je vědění, poznání a zažití v nejširším slova smyslu. Vychází zcela jednoznačně z filozofického pojetí tradičního systému jógy z období védanty (8. – 3.stol. př.n.l.), kdy vznikla první psaná duchovní díla jako jsou cesty poznání popsané ve Védách, výklady cesty spojení v Upanišadách, staroindický epos Bhagavadgíta (Píseň vznešeného) či následně Pataňdžaliho Jógasútra. Nelze však v tomto ohledu zapomenout na skutečnost, že především odkaz životních svědectví a praxe mnoha následovníků, Mistrů, Světců či jejich žáků byl skutečným posvěcením odkazu období védanty.

Z těchto nezpochybnitelných zdrojů vychází naše pojetí programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE. Usilujeme především o naplnění pojmu véda v nejširším slova smyslu. V sanskrtu znamená absolutní poznání pravdy, tedy v praktickém významu poznání a především realizaci harmonie jako přirozeného stavu bytí. Toto je pro nás základním kritériem.

Je také důležité zmínit ještě jednu zásadní okolnost, kterou se snažíme přenést do každodenní praxe. Veškeré duchovní texty v historii lidstva, východní nauky nevyjímaje, byly sepsány svými autory v osvíceném stavu, ve stavu vhledu do absolutní pravdy. Byly psány v podobenstvích, v náznacích a proto těmto textům a nauce nelze porozumět jinak, než zase formou vlastního vhledu do vlastní pravdy, nikoli intelektuálně, rozumově.

Velkým přínosem tradiční védské jógy je její pojetí světa v neoddělitelné jednotě hmotného i duchovního. Říkáme tím, že neexistují dva světy: svět hmotný a svět duchovní. Je pouze jedna Podstata prolínající se v mnohotvárnosti projeveného i neprojeveného současně. Znamená to, že „osud“ (chceme-li dharma) každého z nás je tvořen a naplňován každodenním životem v nejširším slova smyslu. Tak náš život získává svojí spiritualitu, aniž si to mnohdy uvědomujeme, aniž jsme schopni či ochotni si to uvědomit. Proto také védská jóga nezná pojem dobro či zlo, dobré nebo špatné, tedy smyslovou dualitu, i když se na její přítomné projevy v naší mysli zaměřuje a pracuje s nimi, ale ve své podstatě vše vnímá jen jako prosté vědomé nebo nevědomé (v jistém smyslu latentní přesto jsoucí).

Je důležité vědět, že prapůvodní principy védské jógy se navzdory celosvětovému rozšíření různých povětšinou komerčních forem jógy v posledních desetiletích, využívaných v mnoha vědních a společenských oborech, nikterak nemění. A ani dost dobře měnit nemůže, neboť bychom zákonitě museli popřít její skutečnou podstatu a především její unikátní odkaz celistvosti. A pokud v dnešní době dochází prostřednictvím tzv. „moderních jógových disciplín“ či jejich aplikací v mnohých oborech k odklonu, pak už asi není možné hovořit o tradičním pojetí systému klasické jógy, ale o jiném redukovaném systému v odvozené formě, využívajícím více či méně přednosti vybraných či navenek atraktivních jógových prvků, praxí zpravidla orientovaných na tělesnou stránku (a to i v rehabilitační či terapeutické praxi). Rozhodně však neplatí, že tradiční je zastaralé či pro dnešní dobu všeobecného pokroku nevyhovující. V případě celistvého pojetí klasické jógy právě naopak. Tradiční je prověřeno časem i životy vzájemně sdílenými napříč staletími mnoha generací Mistrů, jež dávají záruku původní čistoty učení celistvého principu klasické védské jógy.

Jóga je životním principem, který znamená udržovat v harmonii jak tělo, tak i mysl a duši (vědomí), a to za každé životní situace, v každém okamžiku. Je to trvalé „zaostření“ naší pozornosti na všeprostupující harmonii v projevu všeho, bez hranic ve věčném TADY a TEĎ, nepodléhající pomíjivosti hmotného. Jóga učí ovládat mysl, neboť právě naše myšlenky jsou nositeli příčin, které v konečné podobě tvoří smyslovou realitu našeho života a určují obraz našich životů. Toto poznání a vlastní zažití může být velmi užitečným pomocníkem nám všem, zdravým i nemocným, bohatým i chudým, vzdělaným i nevzdělaným, mladým i starým.

Vnitřním ztišením za pomoci prvků klasické védské jógy „zjednodušíme“ myšlení a dostaneme se hluboko za obvyklý způsob vnímání reality a zároveň získáme velmi cennou osobní zkušenost prožití jednoty sama sebe na mentálním základě. Naše mysl tak může získat přístup do sjednoceného pole příležitostí, neomezené kreativity, kde se nachází veškerý potenciál našeho růstu, zdraví a štěstí.

Autor: Ing.Jiří Nývlt, učitel védské jógy, terapeut, autor programu
zpět nahoru