O programu

Program STIMULAČNÍ HARMONIZACE® má integrativní a holistický charakter, jež vychází především ze zkušeností empirického poznání nejobecnějších jevů a účinků jemné stimulace harmonizačního procesu primárně na úrovni naší mysli, ovlivňující nejen funkce mozku, tvorbu a charakter neuronové sítě, ale i tělesné reakce, fyziologické reakce, psychické reakce, autoimunitní reakce a v neposlední řadě hraje významnou roli i v oblasti stimulačního působení na epigeny prostřednictvím harmonizace vnitřního prostředí, stavu mysli atd. Je nezbytné hned v úvodu uvést, že se nejedná o žádnou novou metodu, která ve své podstatě nepřináší nic nového, ale naopak usiluje o obnovu dávno „zapomenutého“, či pod vlivem rozvoje vědy s akcentem na smyslovou realitu „opomíjeného“ jako nereálná či nepodstatná součást nás samých, našich životů jako takových. 

Základní principy a techniky zde využívané vychází z přístupů používaných lidstvem po mnoho tisíciletí. Jsou to přístupy zaměřené především na nejjemnější úrovně těla a mysli, aby se tyto oblasti pozvolna otevřely schopnosti a potenciál našeho vnímání, a umožnily tak rozvíjet obrovský potenciál schopnosti samoléčení organismu, otevření se harmonickému působení synchronicity možností a schopností daleko přesahujících naše dosavadní zkušenosti a schopnosti intelektuálního chápání jevů, při respektování jejich vzájemné podmíněnosti.  Tento přístup „jemnosti“ je mimořádně účinný, zaručený, neinvazivní a především (a to zvláště) přirozený. Respektuje onu všeobecně přítomnou přirozenost a řád harmonického uspořádání všeho co je. A navzdory jejich „dávnému poznání“ (mají gnoseologický charakter v poznání bytí na bazální úrovni) jsou neustále vysoce aktuální, a navíc ověřené svědectvím vlastního poznání a životů mnoha generací mistrů, duchovních učitelů, šamanů aj. Vždy v minulosti platilo, že čím subtilnější a jednodušší je použitá metoda stimulace, tím je účinnější na všech úrovních, především na úrovni vědomí a následně na mentální až na úroveň hmotnou, tedy tělesnou. Všechny v programu stimulací vyvolané změny vychází primárně z jemnohmotné úrovně a na tuto úroveň je program cílen, na naše vnímání, pocity, vjemy. Je to ve svém důsledku cesta transformace mysli s aktivním přístupem k harmonické přirozenosti, je to cesta zásadních a přesto nenásilných změn.

Program je zaměřen na celkové zlepšení života a jeho vnímání nejen handicapovaných lidí (mentálně, psychicky či fyzicky), jimž životní okolnosti způsobily ztrátu fyzického či duševního zdraví trvale nebo přechodně. Program může být přirozeně užitečný i pro ty, kteří sice nemají viditelně vážné zdravotní potíže, ale například prochází nepříjemným životním obdobím, stresy, depresemi, neúspěšnými vztahy, obecně životními neúspěchy, chronickými potížemi apod. Například psychické problémy bývají v takových případech velmi často doprovázeny kupříkladu povrchním myšlením, nedostatečnou schopností se soustředit, rozptýlenou pozorností s neklidnými myšlenkami, sníženou schopností sebekontroly, nespavostí, problémy učit se novým věcem a být kreativní, adekvátně reagovat na životní situaci, zvyšující se závislostí na pomoc druhých, neschopností se samostatně rozhodovat, pasivním přístupem k životu, citovou otupělostí, nepřátelským chováním, ztrátou empatie, vleklými somatickými poruchami atd. atd.

Program působí za jistých okolností příznivě a mnohdy povzbudivě v případech poruch mozku (včetně mentálního postižení, roztroušené sklerózy, psychotická onemocnění, mozkové příhody, epilepsie, spastických stavů, neurosvalových potíží, poškození vazby mezi centrální a periferní nervovou soustavou ať z jakéhokoli důvodu, snížení citlivost zvláště periferních částí apod.), nemocí pohybového ústrojí (např. různých tělesných postižení po úrazech, skolióza a kyfóza, osteoporóza, snížená pohyblivost kloubů apod.), respiračních onemocnění včetně nedostatečné ventilace plic a špatných dechových návyků způsobujících mnohé další sekundární disharmonie (držení těla, snížená schopnost koordinace pohybů, oslabení funkce srdce, metabolismus, acidobazická rovnováha, narušení rovnováhy mikrobiomu, neklidná mysl apod.) a v neposlední řadě i mnohých případech psychických onemocnění včetně všeobecně vnímaných „banálních“ problémů (nespavost, podrážděnost, problémy se životosprávou ve smyslu kontraproduktivního vnímání a chápání podstaty výživy, neschopnost odpočinku, nevhodný životní styl, změna paradigma, negativitu či pesimismus aj. Ve všech uvedených případech však program STIMULAČNÍ HARMONIZACE® vstupuje do procesu léčení (resp. uzdravování) jako podpůrný, šetrný, stimulační prostředek. V žádném případě nenahrazuje standardní lékařskou či rehabilitační péči!

zpět nahoru