Interaktivní praxe

Pracovní interaktivní semináře

Pracovní interaktivní semináře pro pracovníky v oblasti sociálních služeb, pečující především o osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci těchto programů si pracovníci zážitkovou formou sami ověří účinky používaných metod, rozšíří své praktické  dovednosti a současně se aktivně do programu zapojí. Součástí těchto seminářů je průběžné seznamování s principy a metodami používanými v programu. Tyto semináře mají ryze pracovní charakter a z pravidla probíhají v daném zařízení 1x za měsíc. Setkání je využíváno k výměně zkušeností, diskuzi k jednotlivým případům uživatelů, konzultacím dalšího postupu apod. Má velmi pozitivní týmový charakter.

Program edukace

V rámci tohoto dílčího vzdělávacího programu jsou s technikami a účinky (formou získání vlastních zkušeností a možností zlepšení života handicapovaných osob) stimulace seznamováni osoby pečující o handicapované (sociální pracovníci, odborný personál, osoby blízké, rodiče atd. V tomto případě se může jednat i o rodiče nezletilých dětí trpících chronickými problémy tělesnými i psychickými (dýchací potíže, držení těla, hyperaktivita, tenze apod.).

Supervize v praxi

Po dohodě s odbornými pracovníky jsou prováděny průběžné konzultace, aktualizována kauzaistika jednotlivých uživatelů, přijímána opatření s ohledem na individuální potřeby toho kterého uživatele. Průběžně jsou aktualizovány plány terapií a náplně individuálních terapeutických plánů. Rovněž jsou konzultovány možnosti postupné integrace celého terapeutického systému v daném zařízení.

Práce mentorů

Úkolem mentorů je v praxi pomáhat především pracovníkům v přímé péči aplikovat v každodenní praxi jednoduchá cvičení či techniky s vybranými uživateli v rámci individuálních terapeutických plánů, jejich „metodické“ vedení. Rovněž mentoři pomáhají tam, kde je to vhodné a žádoucí, k praktickému osvojování technik například při zvládání změny chování uživatelů (technika vibračního dechu apod.). Významnou měrou mentoři přispívají k získání zpětné vazby a velmi cenných poznatků k dalšímu rozvoji programu. Mentoři jsou školeni z řad pracovníků daného zařízení po dohodě s jeho vedením.

V případě Vašeho zájmu o uvedenou nabídku nám napište.

zpět nahoru