Interaktivní praxe

Pracovní interaktivní semináře

Pracovní interaktivní semináře pro pracovníky v oblasti sociálních služeb, pečující především o osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci těchto programů si pracovníci zážitkovou formou sami ověří účinky používaných metod, rozšíří své praktické  dovednosti a současně se aktivně do programu zapojí. Součástí těchto seminářů je průběžné seznamování s principy a metodami používanými v programu. Tyto semináře mají ryze pracovní charakter a z pravidla probíhají v daném zařízení 1x za měsíc. Setkání je využíváno k výměně zkušeností, diskuzi k jednotlivým případům uživatelů, konzultacím dalšího postupu apod. Má velmi pozitivní týmový charakter.

Konsilium odborných pracovníků

V rámci programu ITP (individuálních terapeutických plánů) jsme zavedli novou formu spolupráce s odbornými pracovníky domova a pracovníky v přímé péči. Jedná se o kompletní tým spolupracovníků, kteří přichází v rámci denních činností do styku s konkrétním uživatelem. Především zdravotní personál, sociální a aktivizační pracovníci, výchovní pracovníci (včetně speciálních pedagogů), fyzioterapeuté, pracovníci z přímé péče, psycholog a rovněž i řídící pracovníci domova, včetně plánovačů, vedoucích pracovníků apod.

Smyslem odborného konsilia je společná diskuze (hodnocení stávajícího stavu a jeho dosavadního vývoje) a hledání řešení stavu konkrétního uživatele s posouzením jeho aktuální kauzaistiky (chování, zdravotního a mentálního stavu, rodinné anamnézy, optimalizace jeho aktivit a terapeutické činnosti apod.). Po shodě na společném postupu (kdy se aktivně v rámci ITP zmínění pracovníci cíleně zaměřují na daného uživatele ve sjednané formě a rozsahu) dochází k velmi efektivní propojené cílené spolupráci na zlepšení konkrétních projevů a celkového stavu. Cílem společného úsilí je získat kromě jiného synergické efekty provázaně působících stimulačních technik a prostředků.

Tato aktivita je úzce napojena na každodenní praxi ITP.

Supervize v praxi

Po dohodě s odbornými pracovníky jsou prováděny průběžné konzultace, aktualizována kauzaistika jednotlivých uživatelů, přijímána opatření s ohledem na individuální potřeby toho kterého uživatele. Průběžně jsou aktualizovány plány terapií a náplně individuálních terapeutických plánů. Rovněž jsou konzultovány možnosti postupné integrace celého terapeutického systému v daném zařízení.

Práce mentorů

Úkolem mentorů je v praxi pomáhat především pracovníkům v přímé péči aplikovat v každodenní praxi jednoduchá cvičení či techniky s vybranými uživateli v rámci individuálních terapeutických plánů, jejich „metodické“ vedení. Rovněž mentoři pomáhají tam, kde je to vhodné a žádoucí, k praktickému osvojování technik například při zvládání změny chování uživatelů (technika vibračního dechu apod.). Významnou měrou mentoři přispívají k získání zpětné vazby a velmi cenných poznatků k dalšímu rozvoji programu. Mentoři jsou školeni z řad pracovníků daného zařízení po dohodě s jeho vedením.

V případě Vašeho zájmu o uvedenou nabídku nám napište.

zpět nahoru